TKP 2013 Konferansı Kararları

Karar no: 1 Sosyalist seçenek güçlenecek, AKP yenilecek

Karar no: 2 Haziran Direnişini zaferle taçlandırmak için TKP saflarına

Karar no: 3 TKP bir mücadele platformuna dönüşen Sosyalistlerin Meclisi içinde yer alacaktır

Karar no: 4 Solokur çalışması için göreve

Karar no: 5 Yayınlarımızı güçlendireceğiz

Karar no: 6 Sınıfın örgütsüzlüğüne son verilecek

Karar no: 7 Kadınlar boyun eğmeyecek

Karar no: 8 Gençliğin umut ve kavgası yükselecek

Karar no: 9 Seçimlerde devrimci ve etkili tavır

Karar no: 10 Direnen Suriye halkı yalnız değildir

Karar no: 11 Yaşasın sosyalizm yaşasın enternasyonal dayanışma

Karar no: 12 Mali seferberlik için göreve 

Karar no: 1 Sosyalist seçenek güçlenecek, AKP yenilecek

Türkiye tarihinin en görkemli halk hareketlerinden biri olan Haziran Direnişi, temel olarak AKP iktidarına karşı bir başkaldırı eylemidir. Emekçi halkımız AKP iktidarıyla hesaplaşma kararlılığını göstermiştir. TKP, bu kararlılığı güçlendirmek için bugüne kadar sürdürdüğü mücadelesini büyütecektir. AKP iktidarının siyasal açıdan bir bütünlük sergileyen işbirlikçi, gerici ve piyasacı çizgisinin karşısında yurtsever ve aydınlanmacı bir kimliği temsil eden sosyalizm seçeneğinin güçlenmesi ülkemizin ve halklarımızın biricik kurtuluş umududur. Konferansımız, sosyalizm seçeneğinin güçlenmesinin, TKP’nin AKP iktidarına karşı verilecek mücadelenin içindeki etkisine bağlı olduğuna özellikle dikkat çeker. Tüm Türkiye’ye yayılan eylemlerin en sık kullanılan ve katılan herkesi ortaklaştıran sloganı “Hükümet istifa” olmuştur. TKP 2013 Konferansı, halkımızın çok büyük bir kesiminin sahip çıktığı bu talebin gerçekleşmesi için Partinin tüm olanaklarının harekete geçirileceğini ilan eder. Bu kapsamda bir ilk adım olarak başlatılan “Hükümet istifa” imza kampanyası, yoğunlaştırılmış bir çalışmayla milyonlarca yurttaşımızın sözünün birleştiği bir siyasal çıkış olarak örgütlenecektir. TKP’nin önderliğinde bu sözün arkasında bir araya gelen emekçi halklarımız kendi iktidar alternatiflerini de mutlaka yaratacaktır.

Karar no: 2 Haziran Direnişini zaferle taçlandırmak için TKP saflarına

Emekçi halkımız Haziran Direnişi boyunca çok yönlü devlet baskısına, yalana ve şiddete de boyun eğmeyerek AKP iktidarıyla hesaplaşma kararlılığını göstermiştir. TKP, direniş boyunca bu kararlılığı güçlendirmek, bu kararlılığa örgütlülük katmak için elinden gelen her şeyi ortaya koyduğu gibi bundan sonra da üzerine düşen her türlü sorumluluğu yerine getirmeye kararlıdır. Türkiye Komünist Partisi, emekçi halkın öncü partisinin her açıdan daha nitelikli, daha gelişkin bir parti yapısına ulaşması gerektiğini direnişin en önemli derslerinden biri olarak görmektedir. Direnişin partimize yüklediği görev ve sorumlulukları hayata geçirebilmek için, daha büyük, daha güçlü ve daha örgütlü bir Türkiye Komünist Partisi’ne ihtiyacımız var. 2013 Konferansımız, önderlik yeteneklerini geliştirmek üzere partiyi geliştirme kararlılığını vurgularken “Haziran Direnişi”ni yaratan emekçileri, mücadelemizi zaferle taçlandırmak hedefiyle, sosyalist seçeneği güçlendirmeye, sosyalist iktidar mücadelesine omuz vermeye, Türkiye Komünist Partisi saflarına katılmaya çağırıyoruz.

Karar no: 3 TKP bir mücadele platformuna dönüşen Sosyalistlerin Meclisi içinde yer alacaktır

İki sene önce kurulan ve çok sayıda aydını kapsayarak bu güne kadar yaptığı çalışmalarla sosyalist seçeneği güçlendiren Sosyalistlerin Meclisi, son toplantısında yeni bir çalışma tarzına geçmeyi kararlaştırmıştır. Haziran'dan önce “Türkiye AKP Anayasası’na sığmaz” sloganıyla yürütülen çalışmanın temel karakteri pratikle doğrulanmış ve yaşananlar, sosyalist siyasetin önüne hem daha geniş sorumluluklar, hem de önemli olanaklar çıkarmıştır. Sosyalistlerin Meclisi esas olarak, sosyalist aydınların bir araya gelerek tartıştıkları ve ortak değerlendirmelerini Türkiye soluna entelektüel ve siyasi bir referans noktası olarak sundukları bir zemindir. Günümüz Türkiye'sinde bu zemin aşılmalıdır. Sosyalistlerin Meclisi, bunun ötesinde toplumsal mücadelelerin sosyalizme açık gerçek özneleriyle buluşabilir ve onlarla birlikte devinebilir. Sosyalistlerin Meclisi, öğrenci, kadın ve çeşitli sektörlerden işçi temsilcileri ile yerel dinamiklerden seçilen üyelerle büyüyecektir. TKP’ye bu yeni bileşiminin oluşturulmasında görev düşmektedir. Konferansı takip eden günlerde genç, kadın, işçi çalışmalarından ve yerel mücadele dinamiklerinden temsilcilerin belirlenmesi ve Sosyalistlerin Meclisi'ne sağlıklı biçimde katılmalarının temini gerekmektedir. Sosyalistlerin Meclisi'nin kararları gerek Parti, gerekse temsilci yollayan diğer kurumlar ve yerel inisiyatifler için bağlayıcı olacaktır. TKP 2013 konferansı Sosyalistlerin Meclisi'nin gerçek bir mücadele platformu olarak yeniden yapılandırılmasını önüne koymaktadır.

Karar no: 4 Solokur çalışması için göreve

Türkiye’de siyasi saflaşma 2010 Anayasa referandumundan sonra ikinci kez Haziran Direnişi ile billurlaştı. Yaşamın neredeyse her alanında bu saflaşma kendisini ifade etmeye başladı. İdeolojik ve siyasi bir dizi belirsizlik barındırmakla birlikte, Direniş Cephesini oluşturan “boyun eğmeyenler” in sosyalist seçeneğe yakınlaşması, sosyalist iktidarı hedefi ile mücadele edenlere önemli sorumluluklar yüklemektedir. TKP, önümüzdeki süreçte bu sorumluluğu merkeze koyacak, sosyalizmi örgütleme hedefiyle parti siyasetine açık toplumsal kesimlerle kurduğu bu ilişkiyi yerelliklerde tanımlı hale getirecektir. Esas olarak Sol gazetesi okurlarını bir araya getirmeyi ve çoğaltmayı hedefleyen Solokur çalışması, bu açıdan eşsiz olanaklar sunmaktadır. Mevcut Sol gazetesi okurları, bu örgütlenme çalışmasının yalnızca başlangıç noktasını oluşturacak, AKP’nin politikalarına çeşitli nedenlerle karşı duran dinamik kesimler bu örgütlenmenin hedefinde yer alacaktır. Türkiye Komünist Partisi 2013 Konferansı, sosyalizm mücadelesini örgütlemek, yaygınlaştırmak ve yerelleşmesini sağlamak için solokur çalışmasını güçlendirmeyi karar altına alır.

Karar no: 5 Yayınlarımızı güçlendireceğiz

Türkiye Komünist Partisi 2013 Konferansı geride kalan dönemde ülkemizde en önemli kazanımlardan birinin günlük soL gazetesi olduğunun altını çizmektedir. Gazeteye paralel olarak soL portalın da niteliği yükselmiş ve ulaştığı kitleler genişlemiştir. Konferansımız başta adı geçen en kitlesel araçlar olmak üzere bütün partilileri yayınlarımıza daha fazla sahip çıkmaya davet etmektedir. Partinin her düzeyde organları, kendi çalışma ve sorumluluk alanlarında yayınlarımızın dağıtımını, okunurluğunu, kadro ve mali kaynaklarını güçlendirmeyi öncelikli olarak gündemlerine alacaktır.

Karar no: 6 Sınıfın örgütsüzlüğüne son verilecek

Haziran direnişi, Türkiye'deki sendikaların ve sendikal hareketin nasıl bir tıkanma ve çürüme içinde olduğunu bir kez daha göstermiştir. Partinin en önemli görevlerinden birisi direnişin yarattığı enerji ve olanaklardan güç alarak işçi sınıfının örgütlenmesini, harekete geçmesini ve bu halk hareketinin bir parçası olmasını sağlamaktır. Bunun için Konferansımız aşağıdaki somut başlıkları karar altına alır.

-Sendikalar, bugünkü halleriyle, işçi sınıfının örgütsüzlüğüne çare olmak bir yana, bu örgütsüzlüğün temel nedenlerinden biri haline gelmiştir. Parti, sendikal yapıların ve yönetimlerin işçi sınıfını kötürümleştiren zihniyet, duruş ve politikalarına karşı tavizsiz bir mücadele yürütecektir.

-Sendikalardaki tıkanıklık karşısında gözler sınıfın örgütlenme dinamiklerine ve olanaklarına çevrilmelidir. Bugün sendikaları merkeze koyarak sınıfın örgütlenmesini beklemek büyük bir zaman kaybı olacaktır. Bunun için, sendikaların, bıktırıcı "ekonomik gündemli" çıkışsızlıklarına ve oyalanmalarına karşı, sınıf içinde AKP karşıtı ve sosyalizme çağıran siyasi bir çizgi başat hale getirilecektir.

-Konferansımız, bir dizi sektörde ya da yerellikte, özgün örgütlenmelerin geliştirilmesi Merkez Komitesi'ni görevlendirir. Bugün merkeze konması gereken, işçi sınıfı örgütlenmesinde sendika ile parti arasındaki mesafeyi kısaltan, kurumsallığı değil mücadeleciliği ağır basan kitle örgütlenmeleridir. Bütün sektörlerde ya da yerelliklerde sınıfın hareketli, öncü kesimleri bir araya getirilmeli, örgütlenmenin özellikleri her sınıfsal dinamik için ayrı ayrı belirlenmeli, toptan bir sınıf örgütlenmesinin önü açılmalıdır.

-Ülke genelinde değişik biçimlerde örgütlenen işçilerin Sınıf Tavrı adıyla bir çatı yapısı kurulmalı, ortak bir sınıfsal ve siyasi kimlik yaratılmalıdır. Bu örgütlenme için bir Türkiye Koordinasyonu oluşturulacak, sınıfın öncü devrimci kesimlerinin yan yana geleceği bir Sınıf Tavrı Kurultayı düzenlenecektir.

Karar no: 7 Kadınlar boyun eğmeyecek

Kadınlar, toplumun dinselleşmesinin yarattığı sonuçlar ve yaşam tarzlarına müdahale kıskacından çıkmak için Haziran Direnişinde büyük bir adım attı. Türkiye Komünist Partisi, AKP’ye karşı mücadele en önde yer alan boyun eğmeyen kadınları sosyalist devrim mücadelesine kazanma sorumluluğu ile hareket edecektir. Türkiye Komünist Partisi 2013 Konferansı, sosyalist iktidar mücadelesinde öncelikli görevin AKP’den kurtulmak olduğunu, her mücadelede olduğu gibi bu konuda da kadınlara büyük görev düştüğünü ve çöküşte olan ikinci cumhuriyetin karşısına sosyalist seçenekle çıkılması gerektiğini saptar. Sosyalizmin seçenek haline gelmesi için gericiliğe karşı kazanılan mevzilerin genişlemesi, kamucu ideolojinin yaygınlaşması, laiklik uygulamalarının halk kitlelerince daha fazla sahiplenilmesi, toplumun ilerici birikiminin harekete geçmesi gibi konularda siyasal motivasyonu son derece güçlü olan kadınların bütünlüklü mücadelesine gereksinim duyulmaktadır. TKP, bu gereksinimi gözetmeli ve Haziran Direnişi sırasında ve sonrasında belirginleşen, burjuva siyasetinin zayıf noktalarına etkili biçimde müdahale edecek araçlar geliştirecektir. Bu araçlar, işyerlerinde ve mahallelerde işçi kadınların örgütlenmesinin öncelikli bir görev olduğu bilinciyle geliştirilecektir. Bu amaçla TKP 2013 Konferansı, il ve bölgelerde düzenli Kadın Konferanslarının toplanmasını karar altına alır. Kadın Konferansları, en geniş katılımla kadınların biraraya gelmesini sağlar. Haziran Direnişinde olduğu gibi kadınlara mücadele için güç veren, yüreklendiren, tepkilerine devrimci ve siyasal içerik kazandıran ve sosyalizm mücadelesinde öne çıkaran bir yaklaşım geliştirir.

Karar no: 8 Gençliğin umut ve kavgası yükselecek

Türkiye Komünist Partisi, sosyalist seçeneğin güçlenmesinde, ülkenin aydınlanmacı ve yurtsever birikimini ileriye taşıma kararlılığı gösteren gençliğin siyasallaşmasına ve örgütlü mücadeleye katılımına önem vermeyi sürdürecektir. Parti örgütleri Haziran Direnişi'nin işaret ettiği yeni olanaklar ışığında, emekçi mahallelerinde yaşayan işçi, işsiz, dershane öğrencisi gençlerin arayışına yanıt verecek biçimde yeniden yapılandırılacaktır. TKP 2013 Konferansı, bütün partiyi, üniversite gençliğinin örgütlenmesinde, Fikir Kulüpleri Federasyonu'nun yarattığı heyecan ve dinamizmin arkasında durmaya, kitlesel bir ilerici gençlik hareketinin yaratılması hedefiyle yola çıkan FKF ile dayanışma içinde olmaya çağırır. Parti Konferansı, FKF'de örgütlenen, bir araya gelen üniversite gençliğini en içten duygularla selamlamaktadır.

Karar no: 9 Seçimlerde devrimci ve etkili tavır

Önümüzdeki Mart ayında yapılacak olan yerel seçimlerde Türkiye Komünist Partisi, sosyalist seçeneği güçlendirmeyi ve AKP'yi geriletmeyi temel hedefler olarak belirlemektedir. Bu hedefler arasında zaman zaman ortaya çıkabilecek uyumsuzluk, her örnekte devrimci bir bakış açısıyla çözülecektir. TKP, daha önce olduğu gibi yaklaşmakta olan seçimlerde de parti kimliğinin üzerini örten bir tutum kesinlikle almayacaktır. Bununla birlikte, AKP'nin geriletilmesi hedefine uygun bir biçimde, belediye başkanlıklarında bazı yerleşimlerde TKP adayı olmayan kişilere oy verilmesi için çağrı yapılması mümkündür. Burada TKP partiler arasında bir işbirliğini değil, kamucu, ilerici ve yurtsever karakteri olan adayların gösterilmesi ve desteklenmesini gözetecektir. Belediye Meclisi seçimlerinde ise TKP adaylarına oy verilmesi için etkili bir çalışma yürütülecek, AKP'nin aldığı oyların azalması ile TKP'nin desteklenmesi arasında bir açı olmadığı emekçi halka açık bir biçimde anlatılacaktır.

Karar no: 10 Direnen Suriye halkı yalnız değildir

Türkiye Komünist Partisi 2013 Konferansı iki buçuk yıldır sürdürülen emperyalist ve gerici saldırıya karşı Suriye halkıyla dayanışma içindedir. Bu saldırı, emperyalizmin bölgemizde Sünni İslama dayalı faşist diktatörlükler yoluyla hegemonyasını yenileme stratejisinin bir parçasıydı. Arap Baharı aldatmacasıyla ilerleyen bu strateji ilk önce Suriye halkının direnişine çarpmıştır. Suriye halkı, emperyalistlerin hiç beklemediği biçimde laikliğe, aydınlanma kazanımlarına ve ülkenin bağımsızlığına sahip çıkmıştır. Suriye'nin direnişi, Mısır ve Tunus'ta halkın Müslüman Kardeşler diktatörlüğünü geriletmesi ve Türkiye'de Haziran Direnişimiz, bölgemize faşizm ve savaşın değil, ilerici halk hareketlerinin damga vurmasının mümkün olduğunu ortaya çıkartmıştır. Emperyalizm bu olanağı ortadan kaldırmak üzere her tür yalan ve demagojiyi kullanarak tehditlerini yoğunlaştırmıştır. Türkiye Komünist Partisi, partinin doğrudan ve dolaylı tüm araçlarıyla bu mücadelenin yanında olmuştur. AKP ne kadar emperyalizmin ve gericiliğin suç ortağı ise, TKP de en az o ölçüde Suriye emekçilerinin yoldaşı, yurtsever halkın dostu olmaya devam edecektir. AKP'nin bir uluslararası saldırının aktif unsuru olması durumunda, TKP halk kitlelerini barış için ve savaş hükümetinin devrilmesi için seferber etmeyi hedefleyecektir. Suriye halkına karşı işlenen savaş suçları bir diğer mücadele konusudur. TKP, AKP'den başlayarak bu suçların takipçisi olacak, savaş suçlarına karşı uluslararası düzeyde inisiyatif alacaktır. TKP yayıncılık alanında Suriye halkının ve Suriye halkıyla dayanışmanın sesini yükseltmeye, kara propagandayı deşifre etmeye devam edecektir. Türkiye Komünist Partisi 2013 Konferansı, başta yurtsever direnişin parçası Suriye Komünist Partisi olmak üzere, direnen Suriye halkıyla kardeşçe dayanışmasını sürdüreceğini ilan etmektedir.

Karar no: 11 Yaşasın sosyalizm yaşasın enternasyonal dayanışma

Dost ve kardeş partilerle ilişkisine büyük değer veren, enternasyonalizmi soyut dayanışmayla değil, emperyalizme, kapitalizme, gericiliğe karşı mücadeleyle tanımlayan Türkiye Komünist Partisi, bölgesel ve uluslararası düzlemde komünist güçler arasındaki görüş alışverişi, tartışma ve işbirliğinin geliştirilmesi doğrultusunda yeni adımlar atacaktır. Bir dizi kardeş partiyle komünist hareketin güçlenmesi için yürütülen çalışmaları derinleştirmenin yanı sıra, TKP son derece hassas bölgesel sorunların parçası olan bir ülkede mücadele etmenin sorumluluğuyla, komşu ülkelerdeki komünist ve ilerici partilerle ilişkisini daha ileri noktalara taşıyacaktır. Partinin Uluslararası İlişkiler Bürosu bu doğrultuda yeniden yapılandırılacak, yabancı dillerde metin ve haber üretimi artırılacak, partinin yurt dışı örgütlerine bu doğrultuda yeni görevler verilecektir. TKP, her zaman büyük değer verdiği sosyalist Küba ve Küba Komünist Partisi ile dayanışmasını ve işbirliğini de dönemin gereksinimleri doğrultusunda yeniden ele alarak geliştirecektir.

Karar no: 12 Mali seferberlik için göreve

2013 Parti Konferansı geride bıraktığımız dönemde partinin en önemli zaafının mali sorun olduğunu üzülerek saptamaktadır. Mali eksiklerimiz ve bu eksiklerin giderilmesine omuz vermek üzere partinin bütününün yeterince harekete geçirilememesi, yayınların daha az tanıtılmasından örgütlenme çalışmalarında ağırlaşmaya kadar her başlıkta partinin yapabileceği hamlelerin karşısına bir ayakbağı olarak çıkmaktadır. Merkez Komitesinin aldığı bir dizi önlem içinde partinin yönetsel kurullarına, üye ve dostlarımıza düşen çeşitli sorumluluklar bulunmaktadır. Konferansımız bu sorumlulukların aksamalardan tamamen arındırılması, bu başlıkta partinin bir seferberlik havasında çalışması için bütün parti üyelerine çağrıda bulunmaktadır.İndir