TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 11. KONGRE KARARLARI

Savaşa geçit yok!

Kadınlar İkinci Cumhuriyet’e karşı direnişe!

Yaşasın sosyalizm, yaşasın KKE!

İşçi sınıfına yönelik saldırı geri püskürtülecek!

Yaşasın Küba, yaşasın sosyalizm!

Gericiliğe geçit vermeyeceğiz!

Sol için görev başına!

Yeraltı ve yerüstü zenginlikleri talanına karşı mücadeleye!

Parasız sağlık haktır!

Faşizme ve Hukuksuzluğa Hayır! Devrimci Tutsaklara Özgürlük! 

Savaşa geçit yok!

 

TKP 11. Kongresi AKP hükümetinin ve uluslararası emperyalist gericiliğin Suriye halkına yönelik savaş tehditlerini, yalan kampanyasını ve kanlı provokasyonlarını lanetler.

 

Suriye'de yaşananların halkın baskıcı rejime isyanı olarak nitelendirilmesi, bütünüyle yanlış ve asılsızdır. Suriye, bütün bölgemizin emperyalizmin çıkarları doğrultusunda yeniden şekillendirilme girişimlerinin bir parçası olarak hedef tahtasına yerleştirilmiştir. Bu gerçeğin geniş emekçi kitlelere ulaştırılması, savaşa karşı barış ve kardeşlikten yana bir barikat kurulması, savaş yanlısı AKP iktidarının yalnızlaştırılması, Parti’nin öncelikli ve acil görevlerinden biridir.

 

TKP 11. Kongresi, emperyalizmin daha önce Irak başta olmak üzere çeşitli ülkelerde gerçekleştirildiği gibi açık bir dış müdahale yerine bölge içi bir savaşı yeğlediğini ve bugün bu planın yürürlüğe sokulduğunu saptamaktadır. Bölge içi bir savaşın Sünni–Şii bölünmesi üstüne bina edileceği, Türkiye ve Suriye Aleviliğinin de bu saflaşmada Şiiliğin yanına itileceği kestirilebilir. Mezhep temelli bölücülüğün karşısına, bütün halkların antiemperyalist birliğiyle çıkılmalıdır.

 

TKP, Türkiye ve bölge halklarını, bu girişimlerin karşısında kardeş Suriye halkıyla dayanışmaya çağırır.

 

 

Kadınlar İkinci Cumhuriyet’e karşı direnişe!

 

TKP 11. Kongresi, AKP hükümetinin kadınları boyun eğdirme ve toplumu dinselleştirme operasyonunun bir parçası olan kürtaj yasağı girişimini, şiddetle protesto eder.

 

Kürtaj hakkı, modern tarih boyunca hep işçi sınıfının mücadeleleriyle paralel biçimde harekete geçmiş ve kazanımlar elde etmiş olan kadınların, bedenleri hakkında kendilerinin karar vermeleriyle ilgili bir haklarıdır. Dünyada ve Türkiye'de mücadelelerle elde edilen bu hakkın gericiler tarafından gaspı, asla mümkün olmayacaktır.

 

TKP 11. Kongresi kürtaj hakkının savunulmasını, kadınların bütünlüklü mücadelelerinin örgütlenmesi ve bu mücadelenin işçi sınıfının sosyalist kurtuluş mücadelesinin organik, ayrılmaz bir parçası haline getirilmesi görevleri çerçevesinde kavramaktadır.

 

Kürtaj bir kadın hakkı olmanın yanı sıra, sağlık ve hukuk alanlarını da ilgilendirmektedir. İkinci Cumhuriyet rejiminin faşist özellikleriyle tutarlı biçimde gericiler, “toplumun çoğunluğunun kürtaj yasağından yana olduğunu” propaganda etmektedir. TKP bu durumu tersine çevirmek ve kadınları gericilikle mücadeleye kazanmak için kürtajın kadın hakkı vasfının yanı sıra, hukuk ve sağlıkla ilgili boyutları konusunda halkımızı aydınlatmak için derhal harekete geçecektir.

 

 

Yaşasın sosyalizm, yaşasın KKE!

 

Yunanistan seçimlerinden bir hafta önce toplanan TKP 11. Kongresi, kardeş Yunanistan işçi sınıfının öncü devrimci partisi KKE'ye kardeşçe selamlarını, dayanışma duygularını ve başarı dileklerini iletir.

Bugün Yunanistan'da yaşanan mücadeleler, krizin faturasının emekçilere ödettirilmesinin yanıtsız kalmayacağının en önemli örneğini oluşturmaktadır. Bu yanıtın tüm dünya halklarına güçlü bir mesaj olarak taşınmasını sağlayan temel faktör, kardeş KKE'nin önderliğinde verilen mücadeleler ve KKE'nin sosyalist iktidarı hedefleyen devrimci hattı olmuştur. TKP, yine aynı hattın geleceğinin açık olduğuna, yürekten inanmaktadır.

Haziran 2012 seçimlerinin KKE'nin mücadelesini güçlendirmesini, Yunanistan işçi sınıfını kurtuluşa bir adım daha yakınlaştırmasını diliyoruz.

 

Yaşasın sosyalist devrim! Türkiye ve Yunanistan halklarının kardeşliği! 

 

Yaşasın Yunanistan Komünist Partisi!

 

 

İşçi sınıfına yönelik saldırı geri püskürtülecek!

 

TKP 11. Kongresi, AKP'nin, havacılık işkoluna grev yasağı getirmeyi amaçlayan ve direnen emekçileri işten atmaya yeltenen sermaye yanlısı gerici saldırısını şiddetle protesto eder ve havacılık çalışanlarıyla dayanışma içinde olduğunu bir kez daha ilan eder.

 

Hükümet ve Türk Hava Yolları yönetiminin emek düşmanı saldırısı, yakın geçmişi bir demokratikleşme olarak niteleyen, içinde bulunduğumuz döneme demokratik anayasa hayalleriyle yaklaşan kesimlerin derin yanılgısını gözler önüne sermektedir.

 

TKP, havacılık işkolundaki gerçekleri halk kitlelerine tüm açıklığıyla aktarmayı, emekçilerin sendikal mücadelelerinin yanında kararlılıkla durmayı, emekçilerin bakış açısının ve sesinin bütün platformlarda güçlendirilmesi için çaba göstermeyi, öncelikli görevi saymaktadır.

 

11. Kongre, grev yasağının iptali ve işten atılan işçilerin geri alınması için işçi sınıfından yana tüm güçleri ve kurumları, katkı ve dayanışma sağlamaya çağırır. TKP bu konuda etkin bir görev almaya hazırdır. 

 

TKP işçi sınıfının sendikal, mesleki, demokratik örgütlerine karşı AKP iktidarının saldırılarına ve onları işlevsizleştirmeyi amaçlayan girişimlere karşı çıkar.

 

 

Yaşasın Küba, yaşasın sosyalizm!

 

TKP 11. Kongresi, sosyalist Küba'nın devrimden bu yana süren emperyalist kuşatma ve baskılara karşı, devrimci enerjisinden en ufak bir eksilme göstermeksizin yükselttiği direnişi, dostluk ve dayanışma duygularıyla selamlar.

 

Yenilmez Küba halkının ABD'de tutsak tutulan kahramanlarının özgürlüklerinin iadesi talebi, Türkiyeli komünistlerin de talebidir.

 

Kongremiz, devrimin tarihsel önderi yoldaş Fidel Castro ve Küba'nın emperyalizme ve kapitalizme boyun eğmeye mahkum olduğunu zannedenleri bir kez daha hayal kırıklığına uğratan yoldaş Raúl Castro'nun şahsında, Küba halkına dayanışmasını iletmektedir.

 

Yaşasın Küba! Yaşasın sosyalizm!

 

 

Gericiliğe geçit vermeyeceğiz!

 

TKP 11. Kongresi, İkinci Cumhuriyet rejiminin eğitime getirmek istediği yeni düzenlemenin, çözülmeye mahkum olduğunu bütün açıklığıyla ilan eder.

 

İşçi sınıfından aydınlara, gençlerden kadınlara, Alevilerden Kürtlere kadar Türkiye ilericiliğinin bütünü, 4+4+4 düzenlemesini reddedecektir. AKP’nin çoğunlukta olduğu Meclis, çıkarttığı yasalarla, olmayacak duaya amin demenin ötesine geçememektedir.

 

TKP, karma eğitimi ortadan kaldırmayı amaçlayan girişimlere karşı tüm olanakları ile mücadele eder.

 

TKP, önümüzdeki dönemde gerici, piyasacı, çocuk emeği sömürüsünü genişleten eğitim düzenlemesinin gerçek yüzünü geniş halk kitlelerine göstermeyi öncelikli görevi saymakta ve bütün ilerici güçleri Parti önderliği altında mücadeleye çağırmaktadır.

 

 

Sol için görev başına!

 

TKP 11. Kongresi, içinde bulunduğumuz dönemi AKP hükümetinin ve onun İkinci Cumhuriyet rejiminin geriletileceği, işçi sınıfı başta olmak üzere geniş kesimlerin yaygın biçimde alternatif arayışı içinde olacağı bir dönem olarak belirlemektedir. Bu süreç, partimiz tarafından en güçlü, en işlevli araçlarla karşılanmak durumundadır.

 

Bu araçların önde gelenlerinden biri de Türkiye'de devrimci mücadelelere yeni bir soluk getirecek, partimizi ve devrimci hattını kitlelere bugüne kadar olduğundan daha büyük bir canlılıkla taşıyacak olan günlük gazete olacaktır.

 

11. Kongre 10 Eylül'de, partimizin kuruluşunun 92. yıl dönümünde, Sol gazetesinin yayın hayatına başlamasını karar altına almıştır. Kongremiz bütün parti üyelerini ve dostlarını sosyalizm kavgasına büyük enerji katacak olan gazetemiz için, önümüzdeki üç aylık kısa süreyi en iyi biçimde değerlendirmeye çağırır.

 

 

Yeraltı ve yerüstü zenginlikleri talanına karşı mücadeleye!

 

Ülkemizin kentleri, ormanları, suları, otlak ve yaylaları, tarihsel ve kültürel değerleri sermayenin talanına sunulmaktadır.

 

Orman niteliğini yitirdiği gerekçesiyle ormanlar, depremde yıkılma tehlikesi öne sürülerek kentler yeniden biçimlendirilmekte; enerji gereksinimini karşılamak adına akarsular, maden arama ve yatırım yapma adına ormanlar, turizmi geliştirmek adına kıyılar yok edilmektedir.

 

Doğal kaynakların yağmalanması, örneğin altın üretiminde siyanür kullanılması, hidroelektrik santraller aracılığı ile akarsuların sermayenin talanına açılması, sadece çevreye zarar vermekle kalmayıp, tarım emekçilerinin üretim araçlarına el konularak sermayenin hizmetine sunulmasına da yol açmaktadır. 

 

Türkiye Komünist Partisi, ülkemizin yeraltı ve yerüstü zenginliklerinin, doğasının ve tarihi değerlerinin emperyalizmin talanına sunulmasına yol açan her türlü girişimi önlemek için mücadele verme kararlılığındadır. 

 

 

Parasız sağlık haktır!

 

TKP, parası olanın sağlık hizmeti alabildiği, emekçilerin hastane kapılarında mağdur olduğu ve sağlık hizmetinin özel sağlık sigortaları ile piyasaya terk edileceği dönemin hazırlayıcısı olan Genel Sağlık Sigortası Yasası’na ve sağlıkta dönüşüm politikalarına karşıdır. Bu konuda mücadeleyi görev bilir. 

 

Faşizme ve Hukuksuzluğa Hayır! Devrimci Tutsaklara Özgürlük!

 

Tutuklu öğrenci, gazeteci ve çocuk sayısı bakımından rekor üzerine rekor kıran İkinci Cumhuriyet rejiminin totaliter ve faşizan karakteri, gözle görülür yapısal bir nitelik kazanmıştır. 

 

Uydurma gerekçelerle ve kanıtlarla yürütülen davalar, akıl almaz bir keyfiyetle işletilen adalet sistemi ve dozu sürekli artan devlet kaynaklı şiddet, AKP tarafından sadece toplumun mücadele eden ve direnen öncü kesimlerini etkisiz kılmak için değil, tüm toplumu sindirmek ve toplumsal algıyı manipüle etmek için de temel bir araç olarak kullanılmaktadır. 

 

Farklılaşmakla birlikte sayısı her geçen gün artan, çeşitlenen ve genişleyen dava ve tutuklama süreçleri, salt demokrasi talebinin ve dayanışmanın konusu değildir; AKP ve İkinci Cumhuriyet’in politikalarına karşı mücadelenin asli parçalarından biridir. 

 

TKP 11. Kongresi, AKP hükümetinin faşizan uygulamalarını; cemaat ve hükümet tarafından yönlendirilen, emniyet teşkilatı ve özel yetkili savcılar eliyle yürütülen hukuksuz davaları, gözaltıları ve tutuklamaları; Kürt siyasetine ve devrimci yapılara yönelik tüm operasyonları; hak arayan ve direnen toplumsal unsurlara yönelik adli ve polisiye tüm şiddet ve baskı politikalarını lanetler. 

 

TKP ilerici, devrimci ve sosyalist tutsaklarla dayanışmayı görev bilir.İndir